Add Your Heading Text Here

บริษัท เพอร์เฟค เบลนดิ้ง จำกัด

Welcome.

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการวางระบบในการพัฒนาโอดู

Perfect Blending ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
จากซอฟต์แวร์ Odoo ตั้งแต่ โอดู V.9 จนถึง V.14 ซึ่งโอดู เป็น Open Source
จากประเทศเบลเยี่ยม ที่ผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านยูสเซอร์ โดย Perfect Blending
ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย ระบบงาน BackOffice
(Thai Localize) และฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง
โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการวางระบบงานที่มีมากกว่า 25 ปี
จึงทำให้ระบบงานที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์ Odoo โดย Perfect Blending มีความยืดหยุ่น
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างลงตัว

ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกประเภท ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ โดยจะวิเคราะห์ความต้องการของคุณ พร้อมนำเสนอระบบที่ดีสุดด้วย. Odoo ERP Solution ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจคุณ.