ระบบการรับและการจ่ายเงิน

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบการรับและการจ่ายเงิน odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถรับและจ่ายชำระ ด้วยเงินสด เงินโอน และเช็คได้
 • สามารถรับและจ่ายชำระได้ทั้งเต็มจำนวนและบางส่วน
 • สามารถรองรับการกำหนดทะเบียนเช็คจ่าย ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือกำหนดเองได้และตรวจสอบ ทะเบียนเช็คไม่ให้มีรายการซ้ำกันได้
 • สามารถพิมพ์เช็คและใบสำคัญจ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้
 • สามารถจำแนกการรับและจ่ายชำระได้ โดยมีตัวแปรและมิติต่างๆ
 • การรับและจ่ายชำระแบบบางส่วน สามารถระบุยอดชำระแต่ละใบแจ้งหนี้ที่ดึงมาตัดชำระได้
 • การรับและจ่ายชำระ 1 ครั้ง สามารถดึงใบแจ้งหนี้มาตัดได้หลายใบ
 • การรับและจ่ายชำระ สามารถระบุรายการหักต่างๆ ได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าจัดส่ง
 • รายการใบแจ้งหนี้ที่ดึงมาตัดการชำระ ระบบจะเปลี่ยนเป็นจ่ายครบแล้ว หรือจ่ายบางส่วนพร้อมแสดงยอดคงค้าง
 • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้หลายรายการ และหลายอัตรา ต่อรายการชำระเดียวกันได้
 • สามารถทำการจ่ายใบสำคัญทั่วไปทางการเงินได้โดยตรง ในกรณีที่ไม่มีการตั้งหนี้ได้
 • สามารถกำหนดเลขที่เอกสารได้ตามต้องการ
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือฟอร์มการชำระ ตามแบบฟอร์มที่ต้องการได้
 • สามารถจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินได้
 • สามารถบริหารจัดการเงินสด
 • สามารถบริหารจัดการเงินสดย่อย
 • รองรับระบบเงินทดรองจ่าย
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีได้ โดยระบบจะโพสต์การรับและจ่ายชำระเพื่อล้างหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment01
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment02
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment01
ระบบการรับและการจ่ายเงิน Payment02
previous arrow
next arrow
แชร์