Greenpro KSP

Greenpro KSP

ระบบขอซื้อ

ระบบขอซื้อ, ระบบบัญชี, odoo erp
ระบบขอซื้อ odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบจัดซื้อ

ระบบจัดซื้อ, ระบบบัญชี, odoo erp
ระบบจัดซื้อ odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบขาย

ระบบขาย, รับวางระบบบัญชี, odoo erp
ระบบขาย odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบบริหารคลังสินค้า, รับวางระบบบัญชี, odoo erp
ระบบบริหารคลังสินค้า odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงาน

ระบบการรับและการจ่ายเงิน

ระบบการรับและการจ่ายเงิน, รับวางระบบบัญชี, odoo erp
Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง