ระบบขาย

ระบบขาย odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

ระบบขาย odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารสร้างลูกค้าที่ติดต่อเป็นประจำและที่ขายเพียงครั้งเดียว
 • สามารถกำหนดให้เป็นได้ทั้งผู้ขายและลูกค้าโดยสร้างเพียงชื่อเดียว
 • สามารถผูกพนักงานขายกับลูกค้าได้
 • สามารถจัดกลุ่มประเภทของลูกค้าได้
 • สามารถสร้าง Pricelist ได้หลายแบบและผูกกับลูกค้าแต่ละรายได้
 • สามารถกำหนดเครดิตเทอมได้
 • สามารถขายสินค้าได้ทั้งขายสดและขายเชื่อ
 • สามารถสร้างใบเสนอราคาเพื่อขายได้
 • สามารถเปลี่ยนใบเสนอราคาขายเป็นไปสั่งขายได้โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ
 • กำหนดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์สำหรับการยืนยันการสั่งขายได้
 • สามารถคำนวณแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลส่วนลดเป็นร้อยละหรือจำนวนเงินได้ ทั้งต่อรายการหรือเป็นยอดรวมได้
 • สามารถกำหนดที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ส่งของ ของลูกค้าได้มากกว่า 1 ที่อยู่
 • สามารถกำหนดรูปแบบใบเสนอราคา (Quotation Template) ได้หลายรูปแบบ เพื่อดึงมาใช้งาน ลดการคีย์รายการที่เกิดการขายเป็นประจำ
 • สามารถกำหนดวันที่ยืนยันราคาขายได้
 • สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของการขายได้
 • สามารถเมล์ใบเสนอราคาและใบสั่งขายพร้อมทั้งแนบฟอร์มใบสั่งซื้อไปยังลูกค้าได้จากระบบได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถเลือกและพิมพ์ฟอร์มใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้มากกว่า 1 รูปแบบ
 • สามารถแนบไฟล์เอกสารผูกกับใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้ เช่น รูปภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ไม่จำกัด
 • สามารถเจาะลง (Drill Down) ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบส่งของขาย ใบแจ้งหนี้ขายของใบสั่งขายนี้
 • มีรายงานวิเคราะห์การขาย (Sale Analysis) เปรียบเทียบรายเดือน แยกตามทีมขาย พนักงานขาย ตามกลุ่มสินค้าได้ โดยจะแสดงแบบตาราง Pivot และกราฟ

รูปภาพประกอบ ระบบขาย odoo erp

ระบบขาย Sale01
ระบบขาย Sale02
ระบบขาย Sale03
ระบบขาย Sale04
ระบบขาย Sale05
ระบบขาย Sale06
ระบบขาย Sale07
ระบบขาย Sale08
ระบบขาย Sale01
ระบบขาย Sale02
ระบบขาย Sale03
ระบบขาย Sale04
ระบบขาย Sale05
ระบบขาย Sale06
ระบบขาย Sale07
ระบบขาย Sale08
previous arrow
next arrow
แชร์