ระบบทะเบียนสินทรัพย์

ระบบทะเบียนสินทรัพย์, รับวางระบบบัญชี, odoo erp

ระบบทะเบียนสินทรัพย์ odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก หรือ ลบ ข้อมูลหลักของสินทรัพย์
 • สามารถกำหนดข้อมูลหลักของสินทรัพย์ถาวร เช่น รหัสสินทรัพย์ หมวดสินทรัพย์ เลขทะเบียน รายละเอียด สถานที่/ห้องที่จัดเก็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ กำหนดอัตราคิดค่าเสื่อมราคา
 • สามารถกำหนดวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามหมวดสินทรัพย์หรือรายตัวได้
 • สามารถกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรง และวิธีอื่นๆ โดยกำหนดอัตราคิดค่าเสื่อม ราคาตามประเภทสินทรัพย์และสามารถแก้ไขอัตราคิดค่าเสื่อมราคาเอง
 • การคิดค่าเสื่อมราคาจะคิดเป็นแบบรายวัน
 • สามารถกำหนดหมวดสินทรัพย์ได้และสามารถผูกรหัสบัญชีต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ได้
 • สามารถบันทึกรายละเอียดประวัติการบำรุงรักษาสินทรัพย์ได้
 • มีระบบการซ่อมบำรุงและกระบวนการซ่อมบำรุง เช่น การแจ้งซ่อม การส่งซ่อม
 • สามารถบันทึกการจำหน่ายสินทรัพย์ได้โดยตรงจากทะเบียนสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกข้อมูลสถานะของสินทรัพย์ได้ เช่น กำลังซ่อม รอตัดจาหน่ายสถานะ ได้
 • สามารถดึงค่าเสื่อมราคาไปบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบอัตโนมัติและทำด้วยตัวเอง
 • สามารถอ้างอิงเลขที่เอกสารทางบัญชีในข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวรได้
 • ระบบมีแดชบอร์ดแสดงรายการค่าเสื่อมของสินทรัพย์แต่ละตัว
 • รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แยกตามหน่วยงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง
 • รายงานทะเบียนสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา และสามารถเรียกค่าเสื่อมราคาสะสมย้อนหลังได้
 • รายงานจำหน่ายสินทรัพย์/โอนย้ายสินทรัพย์/ประวัติการซ่อมแซม
 • มีรายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาตามช่วงเวลา
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA01
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA02
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA03
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA04
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA01
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA02
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA03
ระบบทะเบียนสินทรัพย์ FA04
previous arrow
next arrow
Perfect Blending

Perfect Blending

รับวางระบบบัญชี ERP ด้วย Odoo (โอดู) ให้คำปรึกษา วางระบบและพัฒนา ระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ