ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท odoo erp - Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากรและพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท odoo erp

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก หรือลบข้อมูลรหัสบัญชีแยกประเภท และเก็บประวัติการแก้ไขได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลในการแบ่งข้อมูลรหัสบัญชีเป็นหมวดหมู่ของบัญชี
 • สามารถสร้างโครงสร้างผังบัญชีตามที่ต้องการได้
 • สามารถกำหนดลงบัญชีแยกประเภทได้
 • สามารถกำหนดรหัสบัญชีได้
 • สามารถรองรับการกำหนดบัญชีเดียว แต่แยกตามมิติต่างๆ ตามที่กำหนดได้ เช่น ตามกลุ่ม กิจกรรม ตามหน่วยงาน เป็นต้น
 • สามารถแยกประเภทสมุดรายวันได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถรองรับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ไม่จำกัด
 • สามารถรองรับการทำ Template รายการที่เกิดซ้ำๆ กัน
 • สามารถกำหนดการลงรายการบันทึกบัญชี เช่น รหัสบัญชีลูกหนี้ /เจ้าหนี้  กลุ่มสินค้า/สินค้า รายการสินทรัพย์
 • ระบบจะบันทึกรายการโดยอัตโนมัติ จากการเชื่อมโยงของระบบอื่นๆ
 • สามารถดูข้อมูลต้นทางจากรายการบันทึกบัญชีได้
 • สามารถรองรับการวิเคราะห์งบการเงินได้ตลอดเวลาทันทีทันใด (Real Time)
 • สามารถรองรับการวิเคราะห์รายการทางบัญชีทุกประเภทตามมิติที่กำหนด เช่น ตามกลุ่มกิจกรรม ตามหน่วยงาน เป็นต้น
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการปันส่วนให้กับแผนกต่างๆ ตามโครงสร้างของหน่วยงานหรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
 • สามารถออกรายงานด้านบัญชีได้ เช่น รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน แยกตามกลุ่มกิจกรรมและหน่วยงาน รายงานงบดุล รายงานงบการเงินเปรียบเทียบตามช่วงเวลา
 • สามารถแต่งงบการเงินได้
ระบบบัญชีแยกประเภท GL01
ระบบบัญชีแยกประเภท GL02
ระบบบัญชีแยกประเภท GL03
ระบบบัญชีแยกประเภท GL04
ระบบบัญชีแยกประเภท GL05
ระบบบัญชีแยกประเภท GL06
ระบบบัญชีแยกประเภท GL07
ระบบบัญชีแยกประเภท GL01
ระบบบัญชีแยกประเภท GL02
ระบบบัญชีแยกประเภท GL03
ระบบบัญชีแยกประเภท GL04
ระบบบัญชีแยกประเภท GL05
ระบบบัญชีแยกประเภท GL06
ระบบบัญชีแยกประเภท GL07
previous arrow
next arrow
แชร์